Close

Joshua

Elements of Renewal

Elements of Renewal

God’s people experience true renewal when they intentionally choose to follow Him. Join Ptr. Jared Co this week as he recounts how Joshua led Israel to renew their covenant with God. Let us be like the Israelites and intentionally renew our faith and walk with the Lord each day.

Read More

Sinong Paglilingkuran Ninyo?

Sinong Paglilingkuran Ninyo?

Ang Diyos lamang ang karapatdapat sa ating paglilingkod. Itong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Joseph Ouano na sinasalamin ng ating pamumuhay kung sino ang napili nating paglingkuran. Ang Diyos nga ba ang pinagsisilbihan natin o mga diyos-diyosan lamang?

Read More