Close

Messages

Kung Hindi Mo Makita Ang Katarungan ng Diyos

Bakit hinahayaan ng isang Diyos na makatarungan ang kasamaan, kalupitan, at karahasan sa ating lipunan? Sa mensaheng ito, inaanyayahan tayo ni Ptr. Mike Cariño na magtiwala sa Panginoon at tanggapin ang Kanyang pagdadalisay sa ating mga buhay. Sa araw ng Kanyang paghahatol, Siya ang maglilinis, magtatama, at magbabalik ng katarungan sa ating mundo.

Read More