Close

Messages

John the Baptist: The Messiah’s Forerunner

What should we do when fear, uncertainty, and doubt plague us? This week, Ptr. Genesis Tan shows us how – like John the Baptist – we have nothing to fear, nothing to prove, and nothing to doubt as long as we work to fulfill our God-given calling. Like the Messiah’s Forerunner, we too can be real-life overcomes.

Read More

John the Baptist: Kapag Nayayanig ang Iyong Pananalig

Bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataong nayayanig ng mga katanungan, kabiguan, at kahirapan ang ating pananampalataya—tulad ng naranasan ni John (the Baptist). Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na dalhin sa Panginoon ang ating mga hinaing, tanong, at tampo sapagkat Siya ay mapagkakatiwalaan at may kapangyarihang pag-ibayuhin ang ating pananalig.

Read More