Close

Messages

Abraham: A Model of Faith, A Blessing to the Nations

There is much in Abraham’s life that we can use as a model for how to live today. In this week’s message, Ptr. Genesis Tan highlights Abraham’s willingness to give up control and comfort, the humility with which he returns to his calling, and his faithfulness even in the face of the most costly sacrifice.

July 5, 2020

Read More

Abraham: Ang Huwarang Ama

Si Abraham ay kilala natin ngayon bilang ama ng maraming bansa at ng mga mananampalataya. Ang kanyang buhay ay testimonya ng katapatan ng Panginoon kung susundin natin ang Kanyang mga nais sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na pagtibayin ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos dahil Siya ay tunay na mabuti at mapagkakatiwalaan.

Read More