Close

Messages

Use Your Freedom for the Glory of God

Use Your Freedom for the Glory of God

As believers, our freedom in Christ comes with responsibilities. This week, Rev. Mike Cariño urges us to not misuse our Christ-given freedom for selfish purposes. Instead, let us bring glory to God and help others know His liberating presence.

Read More

Gamitin ang Kalayaan Mo for the Glory of God

Gamitin ang Kalayaan Mo for the Glory of God

Bilang mga mananampalataya, ang ating kalayaan kay Kristo ay may kaakibat na mga responsibilidad. Ngayong linggo, pinaalalahanan tayo ni Rev. Mike Cariño na huwag gamitin ang kalayaang ibinigay ni Kristo para lamang sa makasariling mga layunin. Gamitin natin ito para magbigay karangalan sa Diyos at maibahagi sa iba ang Kanyang mapagpalayang presensya.

Read More

The Idolatry of Theology

The Idolatry of Theology

Despite being aware of their historical failings, the nation of Israel fell into idolatry. This week, Pastor Isaac Cheung underscores that merely learning about sin is inadequate to prevent it. Let us strive to overcome deliberate sin by wholeheartedly loving God.

Read More