Close

Messages

A Word to Remember (Know and Remember)

A Word to Remember (Know and Remember)

How can Christians defend themselves against the deceptive teachings of false teachers? This week, Rev. Genesis Tan explains the importance of growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ. When we know the truth, we can fight the lies and errors of false teachers through the Word of God.

Read More

Alamin at Alalahanin

Alamin at Alalahanin

Paano natin lalabanan ang maling turo ng mga huwad na guro? Ngayong linggo, ibabahagi ni Rev. Genesis Tan ang kahalagahan ng paglago sa kaalaman ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Kapag alam natin ang katotohanan, kaya nating labanan ang kasinungalingan at kamalian sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.

Read More

Never Stop Growing

Never Stop Growing

God calls and equips us to triumph over the corruption of this fallen world so we can have Godly lives. This week, Ptr. Joseph Ouano urges us to cultivate a desire to grow and participate in Jesus’ life and love so we can bear fruit and flourish in this Pilgrim life.

Read More