Close

Messages

Christ Is Risen! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Christ Is Risen! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ang pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa. Ngayong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagpapatunay sa katotohanan ng ating pananampalataya at sa katuparan ng ating kapatawaran at kaligtasan.

Read More

屬靈的父親 Spiritual Father

屬靈的父親 Spiritual Father

A spiritually healthy believer will start as a “child” and grow in maturity to become a “spiritual parent.” This week, Rev. Jeremiah Cheung urges us to aspire to become spiritual fathers (or mothers) to young believers and shares how we can grow toward this goal.

Read More

Our Cruciform Destiny

Our Cruciform Destiny

Our Christian growth starts and ends with the cross because we receive the power and wisdom of God through Christ. This week, Ptr. Isaac Cheung urges us to keep imitating Christ and those who have matured by abiding in Him so we can live out the Gospel through our cruciform destiny.

Read More

Christian Leaders Na Dapat Sundan

Christian Leaders Na Dapat Sundan

Maihahalintulad ang mabuting lider sa isang espirituwal na ama na nagbibigay gabay at patnubay para sa paglago ng ating espirituwal na buhay. Ngayong linggo, ibabahagi ni Ptr. Mike Cariño ang mga katangian ng mga mabuting Kristiyanong lider na dapat nating sundan.

Read More