Close

All Posts

合神心意的兒女 Children after God’s Heart

合神心意的兒女 Children after God’s Heart

The Bible tells us that obeying our parents is conditional, but honoring them is absolute. When parents make demands that do not follow the truth, we may refuse them but we must continue to show respect. In this message, Rev. Jeremiah Cheung warns us of the dangers of disobeying our parents but more importantly, of growing cold and unloving towards them.

Read More

Maging Anak na Naaayon sa Puso ng Diyos

Maging Anak na Naaayon sa Puso ng Diyos

Ano ang mga tungkulin natin bilang mga anak sa pagbuo ng maganda at matibay na ugnayan sa loob ng pamilya? Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na galangin at sundin ang ating mga magulang alang-alang sa Panginoon.

Read More