Close

Tagalog Service

Kung Hindi Mo Makita Ang Katarungan ng Diyos

Bakit hinahayaan ng isang Diyos na makatarungan ang kasamaan, kalupitan, at karahasan sa ating lipunan? Sa mensaheng ito, inaanyayahan tayo ni Ptr. Mike Cariño na magtiwala sa Panginoon at tanggapin ang Kanyang pagdadalisay sa ating mga buhay. Sa araw ng Kanyang paghahatol, Siya ang maglilinis, magtatama, at magbabalik ng katarungan sa ating mundo.

Read More

Kung Mali Ang Iyong Pagsamba Sa Diyos

Tuwing ang ating paglilingkod sa Diyos ay nagmumula sa maling puso, masamang ugali, at maruming buhay, tila mga ‘bulok na regalo’ ang ating handog sa Kanya. Sa mensheng ito, tayo ay hinihikayat ni Ptr. Michael Cariño na buong-pusong ialay ang ating pinakamataas na uri ng pagsamba sa Panginoon.

Read More

Kung Nawala Ang Iyong Pag-ibig sa Diyos

Noong panahon ni Malachi, tinalikuran ng bansang Israel ang Diyos at pinagdudahan ang Kanyang pagmamahal dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Ngayong linggo, ipapakita sa atin ni Ptr. Mike Cariño na ang Diyos ay nananatiling tapat at nagmamahal sa kabila ng paglayo, pagkalimot, at pagtalikod ng mga tao. Tulad ng kanyang panawagan sa mga Israelites, tinatawag tayo ng Diyos ngayon na magbalik-loob sa Kanya—mahalin, galangin, sambahin at pagkatiwalaan Siya.

Read More