Close

Tagalog Service

Maging Isang Mabuting Manggagawa

Matututunan natin sa libro ng Efeso kung paano tayo dapat kumilos bilang isang amo o manggagawa sa paraang naaayon sa mata ng Diyos. Samanahin natin si Ptr. Allan Rillera ngayong linggo sa upang talakayin kung paano maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating trabaho.

Read More

Si Mister, Si Misis, at Si Kristo

Upang mapagtagumpayan ang buhay mag-asawa, dapat gampanan ni mister at ni misis ang tungkulin nila sa isa’t-isa ayon sa intensyon ng Diyos. Ngayong linggo, tatalakayin ni Ptr. Joseph Ouano ang disenyo ng Diyos para sa buhay may-asawa at ang kahalagahan ng indibidwal at magkasamang pagsunod kay Hesus.

Read More

Mamuhay Nang May Karunungan

Sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians 5:15-21 na ang taong marunong ay sinusulit ang bawat pagkakataon sa paggawa ng mabuti, inaalam kung ano ang kalooban ng Diyos, at puspos ng Banal na Espiritu. Ngayong linggo, samahan natin si Ptr. Mike Cariño upang alamin kung paano mamuhay nang may karunungang galing sa Diyos.

Read More

Sino Ang Pinakamagaling?

Sino Ang Pinakamagaling?

Kung nais mong umangat, kailangan mong magpakumbaba. Samahan natin si Ptr. Mike Cariño sa unang mensahe ng 2022 at suriin kung bakit sa mata ng Diyos ang pinakamagaling ay siyang nagpapakababa, nahuhuli, at naglilingkod sa lahat.

Read More