Close

Tagalog Service

Samuel: Buhay na Inilaan sa Paglilingkod sa Panginoon

Mula pagkabata, isinabuhay ni Samuel ang tawag ng Panginoon sa kanya. Ang buong buhay niya ay makikitang inilaan at ganap na itinuon sa paglilinkod sa Panginoon. Sa mensaheng ito, inaanyayahan tayo ni Ptr. Joseph Ouano na tuklasin ang mga aral mula sa isang buhay na buong pusong naglilingkod at lubusang sumusunod sa Diyos.

Read More

Joshua: Ang Namumunong Pinili Ng Diyos

Paano natin mapagtatagumpayan ang ating kasalukuyang madidilim at napakahirap na sitwasyon? Sa mensaheng ito ni Ptr. Allan Rillera, titingnan natin ang buhay ni Joshua upang matutunan kung paano magkaroon ng lakas para lumaban at manatiling matatag sa Panginoon sa anumang sitwasyon.

Read More

Caleb: Paano Labanan ang Mga Hadlang sa Buhay

Makikita natin sa buhay ni Caleb ang kahalagahan ng tapat na pagsunod, tapat na paglilingkod, at tapat na pagtitiwala sa Diyos sa bawat pagsubok na kakaharapin natin sa buhay. Sa mensaheng ito ni Ptr. Michael Cariño, tayo ay iniimbitahan na kumapit sa Diyos na Siyang tunay na matapat. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas, gabay, at tulong upang mapagtagumpayan ang anumang hadlang sa buhay.

Read More

Moses: Paano Manaig sa Mga Hamon ng Buhay?

Sa tuwing tayo ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, minsan ang mas mainam na tanong ay hindi “Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa akin?” kundi “Panginoon, ano po ang nais mong ituro sa akin?” Sa mensaheng ito ni Ptr. Michael Cariño, matututunan natin mula sa buhay ni Moses na mananaig tayo sa mga hamon ng buhay kung magtitiwala tayo na ang ating nakalipas, layunin, landasin ay nasa kamay ng Panginoon na nagmamahal sa atin.

Read More