Close

Tagalog Service

Kaisahan ng Ama at Anak

Kaisahan ng Ama at Anak

Kailangan sikapin ng ama na bigyan ng sapat na panahon ang kaniyang mga anak at maging malapit sa kanila. Itong Araw ng mga Ama, hinihikayat ni Ptr. Allan Rillera ang bawat pamilya na tularan ang relasyon ng Panginoon sa bawat mananampalataya upang magkaroon ng pagkakaisa sa ating mga tahanan.

Read More

Gospel: Kaparusahan Naging Kapatawaran

Tanging si Kristo lang ang dahilan kung bakit ang lahat ng tao ay may pagkakataong maligtas. Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño na ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay tatanggap ng kapatawaran mula sa kasalanang dulot ni Adan at mabibigyan ng buhay na walang hanggan.

Read More