Close

Tagalog Service

Kung ang Paghahanap ng Kaligayahan ay Nauuwi sa Wala

Kung ang Paghahanap ng Kaligayahan ay Nauuwi sa Wala

Kapag pilit nating hinahanap ang kaligayahan mula sa mga bagay na matatagpuan sa mundong ito, tila lalong nawawalan ng saysay at katuturan ang buhay. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na ituon ang ating paghahanap ng kaligayahan sa Panginoon. Siya lang ang tanging makapagbibigay ng kabuluhan sa ating mga buhay.

Read More

Kung ang Buhay ay Pawang Walang Kabuluhan

Kung Ang Buhay ay Pawang Walang Kabuluhan

Talagang kulang at walang saysay ang buhay kung ang pinaghuhugutan natin ng kabuluhan ay ang mundong ito lamang. Sa mensaheng ito, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño kapag ang Diyos ang ating dahilan para mabuhay, nagiging matingkad at may patutunguhan ang buhay.

Read More

Ang Pangakong Pagpapala

Ang Pangakong Pagpapala

Anuman ang nangyari sa ating nakaraan, mahahanap natin ang lakas at pag-asa para harapin ang bukas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na maging matatag sa Panginoon na Siyang nagbibigay ng shalom (kapayapaan at kabuuan). Hindi tayo dapat matakot!

Read More