Close

Tagalog Service

Ang Pinakamakapangyarihang Bansa sa Hinaharap

Ang Pinakamakapangyarihang Bansa sa Hinaharap

Marami ang umaasang mamuhay sa isang makapangyarihang bansa na nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa mga mamamayan nito. Sa mensaheng ito, ipinapaalala sa atin ni Ptr. Allan Rillera na ang presensiya ng Diyos ang tanging makapagbibigay ng tunay na kasiguraduhan at kaligtasan.

Read More

Tungo sa Muling Pagbanon

Tungo sa Muling Pagbangon

Anumang kahirapan at kawalan sa buhay ang ating haharapin, makakaasa tayo sa Diyos na makapagbabangon sa atin. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na magbalik-loob sa Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, mararamdaman natin ang Kanyang pagmamalasakit, tutulungan Niya tayong makabangon mula sa pagkawasak, at muli Niyang ipamamalas sa atin ang Kanyang pagpapaunlad.

Read More

Ang Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan

Ang Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan

Dala ng bagong taon ang panibagong pag-asa para sa hinaharap. Inaabangan natin di lamang ang katapusan ng isang pandemya kundi ang katuparan ng mga pag-asang mas hihigit pa rito. Sa mensaheng ito, inihahayag ni Ptr. Allan Rillera ang katiyakan ng ating mga inaasahan sa tamang panahon. Tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako at darating ang araw na maghahari ang Kanyang kabutihan sa buong sanlibutan.

Read More

Hindi Puro Hallelujah Lang

Hindi Puro Hallelujah Lang

Maaring abala tayo sa paglilingkod sa Diyos, ngunit nasa tama ba ang ating mga puso? Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño na ang ating serbisyo at handog ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon kung hindi malinis ang pusong pinagmumulan nito. Mas mahalaga para sa Diyos ang motibo at nilalaman ng ating mga puso’t isipan kaysa sa ating mga ginagawa. Ugaliin nating lumapit sa Siyang magdadalisay ng ating mga puso.

Read More