Close

Tagalog Service

Iisa kay Kristo

Iisa kay Kristo

Tinatawag tayong lahat ng Panginoon na magkaisa sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na tingnan ang ating kapwa gamit ang mga mata ni Hesus upang tayo ay makapamuhay nang may kapayapaan at pagkaka-isa bilang isang bagong sangkatauhan kay Kristo.

Read More

Paano Nagliligtas Ang Diyos?

Paano Nagliligtas Ang Diyos?

Hindi makakamit sa pamamagitan ng ating pagpapakabuti, pagsanib sa relihiyon, o pagiging makadiyos ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ay isang regalong walang bayad na inaalok ng Diyos sa sinumang nais tumangap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong Linggo, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño na si Kristo ang tanging dahilan kung bakit ang ating mga patay na kaluluwa ay maaring mailigtas at magkaroon ng panibagong espirituwal na buhay.

Read More

Manalangin nang Maintindihan Mo

Manalangin nang Maintindihan Mo

Ipinanalangin ni Paul ang mga mananampalataya sa Efeso na higit na makilala ang Diyos — ang Kanyang ibinibigay na pag-asa at pangakong pagpapala, ang Kanyang pambihirang kapangyarihan, at ang Kanyang inilaan upang isakatuparan ang Kanyang banal na layunin. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na manalangin tulad ni Paul para sa paglago ng ating pagkakakilala at pagkakaunawa sa Diyos.

Read More

Ika’y Lubusang Pinagpala ng Diyos

Ika'y Lubusang Pinagpala ng Diyos

Inaalis ba ng mga pagkakataon at hindi napagbigyang kahilingan ang iyong kasiyahan sa buhay? Sa mensaheng ito, hinihikayat ni Ptr. Allan Rillera ang bawat Kristiyano na purihin ang Panginoon sapagkat hindi man natin palaging napagtatanto, tayo ay lubus-lubos na pinagpala ng Diyos.

Read More