Close

Tagalog Service

Hindi Man Makita, God is at Work (Part 4)

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 4)

Bakit tila napakarami ng problemang pumapalibot sa atin habang mistulang walang pasanin ang iba? Pinaliwanag ni Ptr. Mike Cariño kung paano tayo maaring tulungan ng mga pagsubok sa buhay na matutunan ang ating lugar at bahagi sa plano ng Diyos.

Read More

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 3)

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 3)

Ano ang tumatakbo sa ating isipan sa gitna ng trahedya? Madalas ang tanong natin ay “Nasaan ang Diyos sa lahat ng ito?” Ngayong linggo, ipapaliwanag ni Ptr. Mike Cariño kung paano maaaring gamitin ng Panginoon ang mga trahedya sa buhay upang ihayag sa atin ang Kanyang walang hanggang presensya at pangako.

Read More

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 2)

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 2)

Bagaman isang ulila at dayuhan, si Esther ay napili bilang susunod na reyna. Itong linggo, tatalakayin ni Ptr. Mike Cariño na sa kabila ng ating mga pagkukulang, kaya gamitin ng Diyos ang ating mga buhay upang tuparin ang Kanyang mga plano.

Read More

Hindi Man Makita, God is at Work (Part 1)

Hindi Man Makita, God is At Work (Part 1)

Nasa kamay na ng hari ng Persia ang lahat – yaman, kapangyarihan at kaharian, ngunit nagawa pa ring talikuran ng asawa niya ang kanyang utos. Itong linggo, ilalahad ni Ptr. Mike Cariño ang mga pangyayari sa naging pagkilos ng Diyos upang iligtas ang Kanyang bayan mula sa kapahamakan.

Read More