Close

Tagalog Service

忠心的管家 Faithful Steward

忠心的管家 Faithful Steward

God requires the church to be faithful stewards of the Gospel. This week, Rev. Jeremiah Cheung urges us to focus on preaching the truth of the Gospel, be unafraid of the world’s judgment, and remain faithful as stewards of the mysteries of God.

Read More

Christian Leaders Na Dapat Gayahin

Christian Leaders Na Dapat Gayahin

Hilig sundan ng mundo ang mga lider na kahanga-hanga, magaling dumiskarte, at sikat. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tatak ng isang lider ay ang pusong tapat at mapagkumbaba. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Rev. Mike Cariño na tularan ang mga pinunong masunurin sa Diyos, mapagkumbaba, tapat sa Ebanghelyo, at nakatuon sa pagsang-ayon o ‘approval’ ng Diyos lamang.

Read More

Gamot Sa Mga Away-away Within The Church

Gamot Sa Mga Away-away Within The Church

Paano natin lulutasin ang problema ng madalas na pagaaway sa loob ng simbahan? Sa linggong ito, ipinaalala ni Rev. Mike Cariño na walang “second class” na mananampalataya. Lahat tayo ay bahagi ng simbahan ng Diyos. Gamitin natin ang Tamang Pundasyon sa pagtatayo ng simbahan at ilagay natin ang ating tiwala sa karunungan ng Diyos at hindi sa tao.

Read More

The Church is God’s Temple

The Church is God's Temple

Tayo ang Templo ng Diyos. Siya ang nag-aalaga at naghahanda sa atin para sa Kanyang gawain. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na umiwas sa mga pag-aaway at panibibugho na sumisira sa Kanyang templo. Ang Diyos ang susuri, susubok,at maghahatol sa gawain ng bawat miyembro ng Kanyang sambahayan.

Read More