Close

Jesus is the Answer

權利與自由 Rights and Freedom

權利與自由 Rights and Freedom

Do we unknowingly cause our fellow believers to stumble when we exercise our right to eat, drink, and engage in leisure activities? This week, Rev. Jeremiah Cheung urges us to be considerate of our impact on others when we exercise our various rights and freedoms.

Read More

Are We Free To Do Whatever We Want?

Are We Free To Do Whatever We Want?

We have freedom in Christ, but does this freedom mean we can do whatever we want? This week, Ptr. Nathan Tee reminds us to be considerate of others when we exercise our God-given freedom. Let us use our freedom in ways that build each other up.

Read More

Huwag Maging Kakatisuran: Let Love Build Up

Huwag Maging Kakatisuran: Let Love Build Up

Totoo na mayroon tayong kalayaan kay Kristo, ngunit ang tanong: Ginagamit ba natin ang kalayaang ito nang may pag-ibig at konsiderasyon para sa iba? Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na isabuhay ang kalayaang ibinigay ni Kristo nang may pagmamahal para sa ating kapwa. Magtulungan tayo at huwag maging balakid sa pananampalataya ng bawa’t isa.

Read More