Close

Blueprint

Kung Sino Ang Masasama Sila Pa Ang Umuunlad

Kung Sino Ang Masasama Sila Pa Ang Umuunlad

Bakit nakakaranas ng pag-unlad ang mga masasama? Ngayong linggo, ituturo ni Ptr. Michael Cariño ang landas ng karunungan na naghihikayat sa atin na hintayin ang hustisya ng Panginoon, magtiwala sa Kanya, at kilalanin na ang buhay ay nasa Kanyang mga kamay.

Read More

Where to Learn Wisdom

Where to Learn Wisdom

God teaches us wisdom when our brokenness humbles us. This week, Ptr. Jared Co draws from Ecclesiastes 7 to show us that our limitations in three areas of life can help us gain wisdom if we reflect upon them with humility.

Read More

Ang Magandang Buhay

Ang Magandang Buhay

Ang Diyos ang Maylikha ng lahat at Siya lamang ang makakapunan sa puwang na nasa ating mga puso. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na maging wise o marunong at lumapit sa Diyos na Siyang makakapagbigay kabuluhan at kagandahan sa ating mga buhay.

Read More