Close

June 6, 2021

Kung Bukas ay Wala Ka Na

Maikli ang buhay kaya’t huwag natin itong sayangin. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na gamitin ang bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin upang maging marunong, mapagmahal, maligaya, at matulungin sa kapwa.

Life is short so let’s not waste it. In this message, Ptr. Michael Cariño encourages us to use each day that God has given us to be wise, loving, happy, and helpful to others.


Basahin sa Bibliya

Ecclesiastes 9

Life Group Discussion Guide

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)

 • Magbahagi ng isang bagay na pinangangambahan mo.

3. Engage the heart (15-20 mins)

 • Ano ang pakiramdam mo tuwing kaharap mo ang isang sitwasyon na walang katiyakan?
 • Ilarawan ang uri ng pamumuhay na naaayon sa talatang ito.

4. Engage the mind (15-20 mins)

 • Ano ang sinasabi sa atin ng talatang ito tungkol sa kamatayan at pag-asa?
 • Ano ang sinasabi sa atin ng talatang ito tungkol sa kung paano natin dapat harapin ang kawalang-kasiguraduhan at kapaitan ng buhay?
 • Ano ang matututuhan natin mula sa mahirap ngunit matalinong tao sa vv.13-18?

5. Engage the hands (15-20 mins)

 • Mula sa natutuhan mo mula sa Ecclesiastes 9, anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang isabuhay ang karunungan ng Diyos sa mga sitwasyong pinangangambahan mo?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)

 • Ipagdasal ang mga pangangailangan at mga alalahanin ng bawat isa. (10-15 minutes)
 • Ipagdasal ang ating bansa. (10-15 minutes)
  • Kasalukuyang sitwasyon sa politika at ang darating na pambansang halalan sa 2022. Ipagdasal na maka-Diyos at may-kakayahang mga pinuno ang maihalal.
  • Ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho edad 15 at pataas nitong Marso ay tinatayang nasa 3.44 million; nabawasan ang bilang na ito ng 747,000 na walang trabaho kumpara noong Pebrero.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.