Close

Jesus is the Answer

The Message of the Cross

The Message of the Cross

Unbelievers who are headed for destruction see the message of the cross as folly, but we who are saved know the cross represents the wisdom and power of God. This week, Rev. Genesis Tan urges us to embrace the cross as we grow together as a church.

Read More

Christ Crucified

Christ Crucified

Ang karunungan ng mundo ay kamangmangan sa mata ng Diyos. Kinukutya ng mundo ang ipinakong Kristo, ngunit sa katotohanan, Siya ang inilaan ng Panginoon para sa kaluwalhatian! Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Renz Raquion na huwag magtiwala sa makamundong karunungan, at sa halip, ay magtiwala sa krus at sa dakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan.

Read More