Close

Gratitude

A Lifestyle of Gratitude

A Lifestyle of Gratitude

The Bible calls us to give thanks in all circumstances, so why do we often neglect to give thanks to God? Listen to Rev. Genesis Tan this week as he shows us how to develop a lifestyle of gratitude and shift our focus from the gift to the Giver.

Read More

From Hopelessness to Gratefulness

From Hopelessness to Gratefulness

How can we go through trying times and still find the space to give thanks to God? This week, Rev. Mike Cariño reminds us that God can turn our hopelessness to gratefulness. He understands our trials, He is worthy of our worship, and He saves us when we come to Him in faith.

Read More

From Hopelessness to Gratefulness

From Hopelessness to Gratefulness

Paano humarap sa mga pagsubok at manatiling mapagpasalamat sa Diyos? Itong linggo, ipinapaalala ni Rev. Mike Cariño na kaya ng Panginoon maiahon tayo mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pagpapasalamat. Nauunawaan Niya ang ating mga pagsubok, karapat-dapat Siyang purihin, at Siya ang magliligtas sa atin kapag tayo’y lumapit sa Kanya.

Read More

Be Grateful

Be Grateful

As the year 2017 comes to a close, Ptr. Genesis Tan encourages us to reflect on the many blessings we should be thankful for. May the Spirit of God empower us to make gratitude our way of life.

Read More