Close

Bring a Friend

What Love is This?

What Love is This?

God loves all sinners and does not want anyone to perish. This week, Rev. Mike Cariño shares how God, through His amazing love, invites all humanity to experience salvation through Jesus Christ. It is up to us to respond to His invitation.

Read More

What Love is This?

Bring a Friend

Mahal ng Diyos ang lahat at hindi Niya nais na mapahamak ang sinuman. Itong linggo, hinihikayat tayo ni Rev. Mike Cariño na tumugon sa imbitasyon ng Diyos na tanggapin ang Kanyang dakilang pagmamahal na nagbibigay kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.

Read More