Close

God’s Righteousness

神大能的福音 God’s Powerful Gospel

According to God’s declaration of justice, all people are to die once, and after that, face judgement. But the Gospel reveals the satisfaction of God’s law through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. In this message, Rev. Jeremiah Cheung dives deep into how the Gospel embodies God’s righteousness and love—how a righteous God can forgive our sins and justify us at the same time.

Read More

God’s Good News

Jesus Christ is the Good News of God. He is the real King, the rightful Lord, and the true Son of God. This week, Rev. Genesis Tan urges us not to be ashamed of the Gospel – the Lord Jesus Christ – for He is the power of God that brings salvation to everyone who believes in Him by faith.

Read More

Ano ba ang Gospel?

Ito ang Gospel: dahil sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng tao, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang ang sinumang sa Kanya ay manampalataya ay mapapawalang-sala, maliligtas, at mabibigyan ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Samahan natin si Ptr. Michael Cariño itong linggo upang talakayin ang kahalagahan at kapangyarihan ng Gospel.

Read More