Close

May 5, 2024

Pagtugon sa Conflicts Within the Church

Bilang mananampalataya, sikapin nating ayusin ang mga hindi pagkakasundo sa loob ng simbahan nang hindi umaabot sa korte at demandahan. Sa linggong ito, hinihikayat tayo ni Rev. Mike Cariño na gamitin ang karunungan ng Diyos, at kung kailangan, ay isaalang-alang ang pagsuko ng ating mga karapatan kung ang paggawa nito ay makakatulong sa paglutas ng mga alitan sa loob ng simbahan.

As believers in Christ, let us aim to settle our disagreements within the church without resorting to worldly methods such as lawsuits. This week, Rev. Mike Cariño urges us to rely on God’s wisdom and consider surrendering our rights if doing so will help resolve disputes within the church.


Basahin sa Bibliya

1 Corinthians 6:1-11

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)
• Ibahagi ang isang pagkakataon na kayo ay nakipag-away sa kapwa Kristiyano. Ano ang nangyari at paano ito nalutas? Ano ang matututunan sa karanasang ito?

3. Engage the mind (15-20 mins)
• Basahin ang talata. Sa anong mga paraan binibigyang-diin ni Paul ang kahalagahan ng mga pagkilos ng mga mananampalataya sa pampublikong lugar at ang epekto nito sa pang-unawa sa mga prinsipyo at values ng Kristiyano? Sa panahon ngayon, anong mga karaniwang pag-uugali mayroon ang mga mananampalataya na maaaring negatibong nakaapekto sa iba?
• Maglista ng iba pang mga talata mula sa Bible tungkol sa kung paano dapat harapin ng mga Kristiyano ang mga away sa pagitan ng magkakapatid. Ibuod at ihanay ang mga ito sa talata ngayon.

4. Engage the heart (15-20 mins)
• Pag-isipan ang iyong ginagawa kapag may mga salungatan o hindi pagkakasundo sa loob ng komunidad ng iyong simbahan. Inuuna mo ba ang paghahanap ng resolusyon sa loob ng simbahan o mas natural bang maghanap ng mga sekular na solusyon? Ano sa tingin mo ang ugat nito?
• Isaalang-alang ang iyong pagtitiwala sa makadiyos na karunungan sa pagtugon sa mga alitan. Anong mga bahagi sa iyong buhay ang nahihirapan kang magtiwala sa patnubay ng Holy Spirit at Bible?

5. Engage the hands (15-20 mins)
• Paano mo mas maaalala at tatanggapin ang iyong bagong pagkakakilanlan kay Christ at isabuhay ang iyong pagtawag sa kabanalan sa gitna ng mga tunggalian?
• Sa anong mga partikular na paraan ka makakapag-ambag sa paglikha ng isang kultura sa loob ng iyong mga Kristiyanong grupo na inuuna ang panloob na paglutas ng mga salungatan at nagpapanatili ng pagkakaisa sa gitna ng mga hindi pagkakasundo?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)
• Magpasalamat sa Panginoon sa paghahayag ng katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang Salita ngayon. Purihin Siya para sa pribilehiyong maging Kanyang anak, binigyan ng kapangyarihang humatol nang may karunungan at habag. Hilingin sa Diyos na tulungan kang maging liwanag sa kadiliman, na nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanyang Pangalan.
• Mapagpakumbaba na humingi ng kapatawaran sa mga panahong nabigo kang itaguyod ang diwa ng sakripisyo ni Kristo sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Magtapat sa Kanya kung madalas mong inuuna ang iyong sariling mga interes kaysa sa pagkakaisa at kapayapaan ng Kanyang katawan, ang Simbahan. Ipagdasal na ikaw ay maging mapagpakumbaba upang makapagsisi ka at talikuran ang makasariling ambisyon at pagmamataas. Hilingin na tulungan ka ng Diyos na yakapin ang pagkakakilanlan ng kabanalan na ibinigay Niya sa atin at mamuhay ng mga buhay na nagpapakita ng Kanyang katuwiran.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.