Close

March 10, 2024

Christian Leaders Na Dapat Gayahin

Hilig sundan ng mundo ang mga lider na kahanga-hanga, magaling dumiskarte, at sikat. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tatak ng isang lider ay ang pusong tapat at mapagkumbaba. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Rev. Mike Cariño na tularan ang mga pinunong masunurin sa Diyos, mapagkumbaba, tapat sa Ebanghelyo, at nakatuon sa pagsang-ayon o ‘approval’ ng Diyos lamang.

The world follows impressive, self-reliant, and popular leaders, but humility and faithfulness are God’s hallmarks for leadership. This week, Rev. Mike Cariño urges us to imitate leaders who are obedient, humble, and faithful to the Gospel, seeking only God’s approval.


Basahin sa Bibliya

1 Corinthians 4:1-7

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)
• Ibahagi ang mga pinuno na sinusubaybayan o tinitingala mo. Madalas mo bang iniayon ang iyong sarili sa pananaw ng mundo tungkol sa tagumpay o sa modelo ng Kristiyanong pamumuno ayon sa Bibliya?

3. Engage the mind (15-20 mins)
• Basahin ang talata. Bakit binibigyang-diin ni Paul ang tungkulin ng mga Kristiyanong pinuno bilang mga lingkod ng Diyos? Paano ito nauugnay sa mga hamon na kinakaharap ng mga taga-Corinto sa pagsunod sa iba’t ibang pinuno?
• Paano naiiba ang mga pinunong Kristiyano sa mga makamundong pinuno? Anong mga importanteng katangian ang dapat taglayin ng mga pinunong Kristiyano?

4. Engage the heart (15-20 mins)
• Suriin ang iyong mga motibo sa paglilingkod sa Diyos. Nakatuon ka ba sa paglilingkod sa Panginoon nang may tunay na puso, o may mga elemento ng pansariling interes, naghahanap ng papuri mula sa iba, o umaasa sa iyong sariling kakayahan?
• Suriin ang iyong saloobin sa papuri at pag-apruba. Gaano mo pinahahalagahan ang mga opinyon ng iba? Ano ang naghihikayat at humahadlang sa iyo na ilipat ang iyong pagtuon sa pagnanais ng papuri at approval mula sa Diyos lamang?

5. Engage the hands (15-20 mins)
• Paano mo matitiyak na ang iyong mga paliwanag sa katotohanan ng Diyos ay masigasig at tapat, iniiwasan ang mga personal na bias at naaayon sa mensaheng ipinahayag ng Diyos?
• Pagnilayan ang iyong mga ari-arian, oras, talento, at lakas. Paano mo aktibong ipahahayag nang may kababaang-loob na ang lahat ng mayroon ka ay ibinigay ng Diyos?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)
• Purihin ang Panginoon sa paghahayag ng tunay na diwa ng Kristiyanong pamumuno sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Magpasalamat sa Diyos sa paggabay sa atin na maging mga lingkod na tapat sa Kanyang kalooban, masigasig na nagpapaliwanag ng Kanyang katotohanan, at naghahanap lamang ng Kanyang approval. Ipahayag ang iyong pasasalamat para sa paalala na ang tagumpay ay nasusukat sa pamamagitan ng katapatan at pag-asa sa Kanyang pagbibigay-kapangyarihan sa halip na mga makamundong pamantayan. Ang Kanyang karunungan ay nagliliwanag sa landas ng mapagpakumbabang pamumuno, kaya’t ialay ang iyong taos-pusong pasasalamat para sa Kanyang patnubay. 
• Mapagpakumbaba na alalahanin ang mga sandaling nahulog ka sa bitag ng paghangad ng papuri mula sa iba sa halip na hangarin ang Kanyang approval lamang. Humingi ng kapatawaran para sa anumang tendency na umaayon sa pananaw ng mundo sa tagumpay at para sa mga sandali ng pag-asa sa sarili na lumihis sa modelo ng Kristiyanong pamumuno na nakabalangkas sa Kanyang Salita. Pagsisihan ang anumang pagmamataas o kawalan ng kapanatagan na maaaring nabahiran ng iyong paglilingkod sa Kanya. Hilingin sa Diyos na tulungan kang muling ituon ang iyong puso sa paglilingkod sa Kanya nang may debosyon, pagpapakumbaba, at taos-pusong pagnanais para sa Kanyang papuri.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.