Close

March 3, 2024

Gamot Sa Mga Away-away Within The Church

Paano natin lulutasin ang problema ng madalas na pagaaway sa loob ng simbahan? Sa linggong ito, ipinaalala ni Rev. Mike Cariño na walang “second class” na mananampalataya. Lahat tayo ay bahagi ng simbahan ng Diyos. Gamitin natin ang Tamang Pundasyon sa pagtatayo ng simbahan at ilagay natin ang ating tiwala sa karunungan ng Diyos at hindi sa tao.

How can we solve the in-fighting that often happens within the church? This week, Rev. Mike Cariño reminds us that there are no second-class believers. We are all part of God’s church. Let us build the church with the Right Foundation and place our confidence not in God’s wisdom and not in men.


Basahin sa Bibliya

1 Corinthians 3:10-23

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)
• Ibahagi kung paano mo karaniwang hinaharap ang pag-aaway, lalo na sa loob ng simbahan.

3. Engage the mind (15-20 mins)
• Basahin ang talata. Saan unang mahahanap ang nakasaad sa vv.19-20 sa Bibliya? Ano ang kanilang kahalagahan sa talatang ito tungkol sa makamundong karunungan?
• Magbigay ng mga tiyak na sitwasyon at paniniwala na makikita ang makamundong karunungan at kung paano sila naiiba sa karunungan ng Diyos.

4. Engage the heart (15-20 mins)
• Suriin ang iyong sarili: Si Jesus ba ang pundasyon ng iyong buhay at ministry? Ano ang kalidad ng mga materyales at pagkakagawa na napunta sa pagbubuo ng mga ito?
• Isaalang-alang ang pinagmulan ng iyong pagkakakilanlan at halaga. May mga pagkakataon ba na sinukat mo ang iyong halaga batay sa mga pamantayan ng lipunan kaysa sa paghahanap ng iyong pagkakakilanlan kay Jesus? Ano ang naghihikayat at humahadlang sa iyo na gawin ito? 

5. Engage the hands (15-20 mins)
• Pagnilayan ang iyong sariling pag-unawa sa karunungan. Naranasan mo na bang magyabang sa makamundong karunungan sa halip na yakapin ang “kamangmangan” ng krus? Paano mo maiayon ang iyong pananaw at pang-araw-araw na buhay sa karunungan ni Kristo?
• Suriin ang iyong tugon sa mga hamon at insecurities. Gaano ka kadalas naghahanap ng seguridad sa mga achievements mo o sa mga lider sa halip na umasa kay Jesus para sa iyong tunay na seguridad? Anong mga pagbabago ang maaari mong gawin upang matibay ang iyong seguridad kay Jesus?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)
• Lumapit sa Ama na may pusong puno ng pasasalamat at papuri para sa hindi matitinag na pundasyong inilaan Niya para sa Kanyang Simbahan. Magpasalamat sa kaloob ni Jesucristo, ang Cornerstone kung saan itinayo ang ating pananampalataya. Purihin Siya para sa karunungan na nakahihigit sa makamundong pang-unawa at para sa iba’t ibang materyales na tumutulong sa pagtatayo ng Kanyang Simbahan. Ipanalangin na ang iyong pagkakakilanlan at halaga ay matagpuan kay Jesus lamang.
• Mapagpakumbaba kang magsisi sa mga panahong naghanap ka ng karunungan sa mga pamantayan ng mundong ito at ipinagmalaki ang iyong mga nagawa sa halip na yakapin ang “foolishness” ng Cross. Humingi ng kapatawaran para sa mga sandali ng kawalan ng kapanatagan at pagmamataas, kung saan tumitingin ka sa iyong mga nagawa at mga lider para sa iyong pagkakakilanlan at seguridad. Humingi ng tulong upang talikuran ang panlilinlang ng pag-asa sa sarili at hanapin ang iyong tunay na halaga kay Jesus.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.