Close

October 10, 2021

Manalangin nang Maintindihan Mo

Ipinanalangin ni Paul ang mga mananampalataya sa Efeso na higit na makilala ang Diyos — ang Kanyang ibinibigay na pag-asa at pangakong pagpapala, ang Kanyang pambihirang kapangyarihan, at ang Kanyang inilaan upang isakatuparan ang Kanyang banal na layunin. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na manalangin tulad ni Paul para sa paglago ng ating pagkakakilala at pagkakaunawa sa Diyos.

Paul prayed that the church in Ephesus would know God better: know His hope and His inheritance, His incredible power, and His arrangement for the fulfillment of His divine purpose. This week, Ptr. Joseph Ouano urges us to pray Paul’s prayer: that we may deepen our knowledge and understanding of God.


Basahin sa Bibliya

Ephesians 1:15-23

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage one another (15-30 mins)

  • Magbahagi ng isang bagay na nais mong maintindihan nang mas mabuti? Bakit nais mo itong mas unawain?

3. Engage the heart (15-20 mins)

  • Mag-isip ng isang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Para sa iyo, ano ang kabuluhan na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa iyong sitwasyon?

4. Engage the mind (15-20 mins)

  • Basahin ang talata. Ano ang tatlong bagay na ipinagdasal ni Paul na maintindihan ng mga taga-Efeso (vv. 18-20)?
  • Ano ang kahalagahan na maunawaan natin ang tatlong bagay na ito? Ano ang kahulugan ng tatlong bagay na ito para sa iyo?
  • Ilarawan ang kapangyarihan ng Diyos mula sa talatang ito.
  • Ano ang matututunan natin tungkol sa Diyos mula sa talatang ito?

5. Engage the hands (15-20 mins)

  • Kaakibat ang katotohanang ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay ang parehong kapangyarihan na nasa bawat mananampalataya, ano ang maaari mong gawin kapag nahaharap sa pagsubok/tukso?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)

  • Manalangin upang malaman at maunawaan ang pag-asa at katuparan ng ipinangakong pagpapala sa pamamagitan ni Hesus, upang malaman ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga bagong buhay, at upang malaman na si Hesus ang nilagay upang makumpleto ang lahat.
  • Ipagdasal ang mga pangangailangan at mga alalahanin ng bawat isa.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.