Close

March 22, 2020

When You Feel Helpless and Afraid: Pagtitiwala sa Pag-ibig at Katapatan ng Diyos | Draw Near to God (12)

Nagtago si David sa isang kweba noong kinailangan niyang tumakas mula kay Saul. Sa lugar na iyon nailabas niya ang nararamdamang takot at doon din muling nabuhayan ang kanyang pananampalataya. Kapag nakita na natin na mas malaki ang pag-ibig ng Panginoon kaysa sa ating problema at na mas matatag ang Kanyang katapatan kaysa sa tindi ng sakit, magagawa nating dakilain ang Panginoon sa gitna ng pagsubok at sa Kanya ay “magbigay-papuri sa loob ng kweba”.

When David had to flee from Saul, he escaped to a cave. It was to this cave that he brought his fears and it was also in this cave that he was able to renew his faith. When we see that God’s love is bigger than our problems and that God’s faithfulness is stronger than our pain, then we too, can exalt God in the midst of our trials and “sing inside a cave”.


Basahin sa Bibliya
Psalm 57

Discussion Questions

1. What are your fears and what are your caves? Bakit nasa kweba si David? Ano ang pinagdadaanan niya?

2. Read vv.1-3. We can persevere under heavy problems because of God’s love & faithfulness. Saan ikinumpara ni David ang pinagdadaanan niya? Sa paanong paraan nagtiwala si David sa Panginoon? What aspect of your life do you need to trust and depend on God more?

3. Read vv.3-6. We can prevail against hurtful people because of God’s love & faithfulness. How can God’s love and faithfulness help us prevail?

4. Read vv. 7-11. We can praise amidst horrible pain because of God’s love and faithfulness. Sa mga pinagdadaanan mo, masasabi mo bang pinupuri mo ang Diyos? What hinders you from praising God in troubled times?

5. Kahit na nasa kweba si David, bakit pinupuri niya parin ang Panginoon?
What does God’s love and faithfulness mean? Anong ibig sabihin nito para sa buhay mo?