Close

Ruin to Glory

Don’t Fear. Don’t Quit.

Don’t Fear. Don’t Quit.

Do life’s challenges and difficulties fill you with despair? This week, Ptr. Genesis Tan shares this encouragement: Do not be afraid for God will return. Do not quit for the LORD will restore. Let us claim God’s promise that He will bless us so we can be a blessing to others.

Read More

Ang Pangakong Pagpapala

Ang Pangakong Pagpapala

Anuman ang nangyari sa ating nakaraan, mahahanap natin ang lakas at pag-asa para harapin ang bukas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa mensaheng ito, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na maging matatag sa Panginoon na Siyang nagbibigay ng shalom (kapayapaan at kabuuan). Hindi tayo dapat matakot!

Read More

Back to The Heart of Worship

Back to The Heart of Worship

True worship is all about God and not about us. This week, Ptr. Michael Cariño urges us to get back to God for He should be at the heart of our worship. Let us lead lives that reflect God’s character and advance His work.

Read More