Close

Family After God

Be a Wise Husband

Be a Wise Husband

Our God expects husbands to be their family’s provider, protector, and leader. This week, Ptr. Genesis Tan shares that husbands can fulfill this vital role if they seek God’s wisdom in humility, pursue sexual purity, and control their temper and irritability.

Read More

Maging Mister na Naayon sa Puso ng Diyos

Maging Mister na Naayon sa Puso ng Diyos

Sa mensaheng ito, hinihikayat ni Ptr. Allan Rillera ang bawat asawang lalaki na gampanan ang kanyang tungkulin mula sa Diyos na maging pinuno ng pamilya at punan ang kanyang responsibilidad na mahalin ang kabiyak na babae tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan.

Read More