Close

April 28, 2024

Pagtugon sa Sin Within the Church

Hindi dapat binabale-wala ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan at sa halip, dapat itong harapin upang mapangalagaan ang kabanalan ng katawan ni Kristo. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. July David na iwasan at talikuran ang mga nakagawiang kasalanan dahil ito ay mapanira sa simbahan at mapanghamak sa kaligtasan at kapatawaran na ibinibigay ni Hesu Kristo.

Rather than tolerate sin, let us confront it to preserve the sanctity of the body of Christ. This week, Ptr. July David urges us to why we need to refrain from taking habitual sin lightly for it damages the church and scorns the salvation and forgiveness that comes from Jesus Christ.


Basahin sa Bibliya

1 Corinthians 5: 1-13

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)
• Ibahagi ang isang pagkakataon na nasaksihan mo o nakasama ka sa pagtugon sa kasalanan sa loob ng komunidad ng iyong simbahan. Paano ito hinarap, at ano ang kinalabasan? Ano ang natututunan mo sa karanasang ito?

3. Engage the mind (15-20 mins)
• Basahin ang talata. Ano ang matututunan tungkol sa layunin ng pagdidisiplina sa simbahan? (vv.5-8) Bakit ito kailangan? Anong pinsala ang nagagawa sa isang simbahan kapag pinahihintulutan nila ang mga kasalanan sa kanilang mga miyembro?
• Ano ang dapat na maging balanse sa pagitan ng “”paglalabas/pagiging intesyonal sa mundo”” at pagbuo ng maraming malapit na relasyon sa mga tao sa mundo bilang isang Kristiyano? (vv.9-13)

4. Engage the heart (15-20 mins)
• Anong mga pagbabago sa pag-uugali ang pinangunahan ka ng Diyos na gawin (o marahil ay umaakay pa rin sa iyo na gawin) dahil ikaw ay kay Kristo?
• Bilang isang mananampalataya na nabubuhay sa isang imoral na mundo, ano ang hinihiling sa iyo ng Diyos na alisin at/o ituloy upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa imoralidad? Ano ang maaaring humikayat at makahadlang sa iyo sa pagsunod?

5. Engage the hands (15-20 mins)
• Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin upang aktibong itaguyod ang kabanalan at mamuhay bilang isang natatanging tagasunod ni Kristo? Paano mo sasadyain na maiayon ang iyong buhay sa mga turo ni Kristo?
• Isaalang-alang ang mga relasyon sa iyong buhay. Mayroon bang mga indibidwal na kailangan mong magkaroon ng mahirap na usapan tungkol sa kasalanan at pagsisisi? Paano ka personal na makakapag-ambag sa pagpapaunlad ng kultura ng pananagutan at pagpapanumbalik sa loob ng iyong mga komunidad? (Maaari kang magsimula sa maliit at malalim. Magsimula ka sa iyong Life Group o mga miyembro ng pamilya mo na nasa simbahan)

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)
• Purihin ang Panginoon para sa karunungan at patnubay na matatagpuan sa Kanyang Salita. Magpasalamat sa Kanya sa paghahayag ng mga katotohanang humahamon at nagbibigay-inspirasyon sa atin na lumago ang ating pananampalataya. Ipahayag ang iyong pasasalamat sa Kanyang hindi natitinag na pag-ibig at sa biyayang sumasaklaw sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ipanalangin na ang iyong puso ay mag-uumapaw ng pasasalamat sa Kanyang katapatan at kabutihan sa lahat ng pagkakataon.
• Mapagpakumbaba at lumapit sa Diyos. Kilalanin ang iyong mga kasalanan at pagkukulang. Habang pinagninilayan mo ang mensahe ngayon, kilalanin ang mga aspeto sa iyong buhay kung saan ka nagkulang. Humingi ng kapatawaran sa mga panahong pinahintulutan mong mag-ugat ang kasalanan sa iyong puso at mga komunidad. Ipanalangin na pagkalooban ka ng Diyos ng lakas at tapang na magsisi nang buong puso, tumalikod sa iyong makasalanang mga landas at humingi ng kapatawaran sa Kanya habang lumalakad ka sa liwanag ng Kanyang katotohanan at nagsusumikap para sa kabanalan sa lahat ng iyong ginagawa.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.