Close

January 14, 2024

Paano Maiwasan Ang Church Divisions? (Part 2)

Marahil ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang hindi pagkakasundo ay ang pagbibigay-pansin sa kung anu-ano ang nagbubuklod sa atin. Ngayong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño ang mga bagay na nagbubuklod sa atin bilang magkakapamilya sa pananampalataya upang pagtibayin ang pagkaka-isa sa loob ng simbahan.

Perhaps the best way to look past our differences is to stay focused on what we have in common. This week, Rev. Mike Cariño reminds us of the things that bind us together as a spiritual family to strengthen unity within the church.


Basahin sa Bibliya

1 Cor 1:1-17

Life Group Discussion Guide

Download PDF

1. Magdasal bilang panimula.

2. Engage with one another (15-30 mins)
• Magbahagi ng tao sa Bibliya o Kristiyanong lider na nagbigay inspirasyon sa iyo sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Nahuli mo ba ang iyong sarili na inilalagay ang mga lider na ito sa isang pedestal?

3. Engage the mind (15-20 mins)
• Basahin ang talata. Ano ang napansin mo sa saloobin ni Paul bilang isa sa kanilang mga lider? Ano ang matututunan natin sa kanya?
• Maglista ng mga paraan na pinupuri ng mga tao ang mga religious leaders. Ano ang mga implikasyon ng labis na pagtingala sa mga lider ng tao sa loob ng simbahan?

4. Engage the heart (15-20 mins)
• Anong mga sitwasyon o katangian ng isang lider ang kadalasang nag-uudyok sa iyo upang itaas/sundan ang mga lider sa isang posisyon na higit pa kay Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas?
• Suriin ang iyong sarili: Nais mo bang mahalin at sundan ka ng mga tao? Anong mas malalalim na isyu kaya ang nag-uugat sa hangaring ito? (Note para sa lider: Ito ay maaaring isang pagnanais para sa pag-ibig, insecurities, pagmamataas sa sarili, etc.)

5. Engage the hands (15-20 mins)
• Sa anong mga tiyak na paraan ka makakapag-ambag sa paglilimita sa mga pagkakabaha-bahagi at pag-abot sa pagkakaisa sa loob ng simbahan at ng iyong komunidad?
• Paano mo matitiyak na ang iyong mga aksyon at priyoridad bilang bahagi ng katawan ng Diyos ay naaayon sa mga pangunahing katotohanan ng Kristiyanismo?

6. Maglaan ng oras para sa pagdadasal (20-30 mins)
• Purihin ang Ama sa Langit para sa hindi nagbabagong pundasyon na mayroon tayo kay Kristo. Magpasalamat sa Kanya para sa paalala na ang mga lider ay maaaring dumating at umalis, ngunit si Kristo ay nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Magpasalamat sa malalim na katotohanan ng Gospel—ang pagsilang, kamatayan, muling pagkabuhay, at pagbabalik ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Tanggapin na sa gitna ng ating mga pagkakaiba, ang Gospel ay nananatiling puwersang nagkakaisa sa lahat.
• Mapagpakumbaba at lumapit sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran para sa mga panahong naligaw ka sa iyong mga priyoridad at pinuri ang mga lider o mga opinyon ng tao kaysa sa pangunahing mensahe ng Gospel. Humingi rin ng kapatawaran para sa anumang pagkakabaha-bahagi o hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw sa iyong puso at sa loob ng iyong komunidad bilang resulta. Hilingin sa Diyos na tulungan kang muling ituon ang iyong tingin kay Kristo lamang.

Nais mo bang masubukan na sumali sa isang Life Group session? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.