Close

Tagalog Service

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (4)

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (4)

Sa gitna ng pagdurusa, maaari nating maramdaman na tila walang nagmamahal sa atin at puro kaaway ang pumapalibot sa atin. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na alalahaning ang Diyos ay ang Tagapagligtas at maaasahan natin Siya upang protektahan ang mga inaapi.

Read More

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (3)

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (3)

Napakadaling humantong sa konklusyon kung ano ang intensyon ng Diyos sa pagdurusa. Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño na dapat tayong maghinay-hinay sa panghuhusga at maging maingat sa pagbibigay ng payo. Sa gitna ng ating mga pighati, higit na marunong ang Diyos at siya’y karapat-dapat pagtiwalaan.

Read More

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (2)

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (2)

Naranasan mo na bang magtampo sa Diyos dahil sa hagupit ng buhay? Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Michael Cariño na harapin ang anumang hinanakit, sama ng loob, o galit na ating nararamdaman sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Maaari tayong magpakatotoo sa Kanya.

Read More

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (1)

Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa (1)

Kaya ba nating magtiwala sa Diyos sa harap ng matinding pagdurusa? Sa pamamagitan ng kwento ni Job, tayo ay hinihikayat ni Ptr. Michael Cariño na lumuhod at magtiwala sa Panginoon sa gitna ng anumang pighati at paghihirap dahil ang Kanyang mga panuntunan at pamamaraan ay higit sa kaisipan at pang-unawa ng tao.

Read More